Pál válasza vagy a korinthusiak kérdése?

1Kor 7:1
Amikről pedig írtatok, arra ezt válaszolom: jó a férfinak asszonyt nem érinteni.

Probléma

A korinthusi gyülekezet sokféle problémával küszködött. Pál apostol két fennmaradt levelében az ő kérdéseikre válaszol. A 7. részben a házassággal kapcsolatos kérdésekre tér át, de az 1. vers fordításai igen eltérőek.

Az egyik szerint a korinthusiak írták azt, hogy jobb az embernek, ha nem házasodik, Pál pedig a továbbiakba erre reagál (EFO). Más fordítások szerint azonban a korinthusiak kérdésére Pál válasza az, hogy jobb az embernek, ha nem házasodik (ÚFO, RÚF, SZIT, KNV, B-D), ismét más fordítások pedig nem segítenek eldönteni, hogy ki állít vagy kérdez (KB, ÚRK). – Kérdés tehát, hogy melyik értelmezés helyes?

Fordítás

Görög eredeti: (7:1) peri de hón egrapszate, kalon anthrópó günaikosz mé hap­tesz­thai: (7:2) dia de tasz porneiasz

Formális fordítás: „Arról pedig, amit írtatok („Jó embernek nőt nem érinteni”): a prostitúció miatt azonban…”

Értelmező fordítás: „Arra pedig, amit írtatok, hogy „Jó a férfinak, ha nem érint nőt”, azt válaszolom: a prostitúció miatt azonban…”

Indoklás

Először is, Pál apostol az előző két fejezetben a fiatal keresztény közösségben előforduló látványos erkölcsi problémákra reagált, mint például egy fiú együttélése apja feleségével, a prostitúció, a nyerészkedés, a bálványimádás, a rágalmazás, a részegeskedés, a hívők közti pereskedés. Ezután igyekezett velük megértetni, hogy a hívők szabadsága nem szabadosság, és a hívő esetében, aki Krisztus testének tagja, a prostitúció nem csak a saját teste ellen, hanem a Krisztus teste, az egyház elleni bűn is. Életszentségüknek ára volt, ezért testi életükkel is Istent kellene dicsőíteniük.

Az 5-6. fejezetben Pál csalódásának, haragjának és világos parancsainak hátte­rében az állhat, hogy ezekről a dolgokról nem is kérték ki a véleményét. A 7-10. fejezetben azonban változtat a hangnemén. Volt ugyanis egy előző levele (ld. 5:9), amire a korinthusiak válaszoltak (ld. 7:1), Pál pedig a következő négy fejezetben erre a levélre reagál, témáról témára haladva.

A kérdésekre és kijelentésekre való válaszokat – a 6:12-20 után logikus módon – a szexuális érintkezés témakörével kezdi. Ezt a peri de… („ami pedig a …-t illeti”) formula vezeti be, ami a továbbiakban is mindig témaváltást jelez (ld. 7:25 8:1,4 12:1). Régóta vita tárgya, hogy a „jó férfinak nőt nem érinteni” kijelentés Pál tanácsa vagy a korinthusiak kijelentése-kérdése, és a szakmai konszenzus az utóbbi értelmezés felé hajlik (ld. NIGTC).

Az érvek szerint a témabevezetések mind a korinthusiak problémáira reagálnak: a szexuális kapcsolatról, a hajadonokról és jegyesekről, a bálványáldozati húsról, a karizmákról stb. A nemi érintkezés témáját illetően pedig Pál kifejezetten ellentmond a „jó nem is érinteni” ideáljának: a nemi életre igenis szükség van, a prostitúció külső kísértése (7:2) és a belső égető vágyak miatt (7:5,9) egyaránt, és ez az egész bibliai tanítással összhangban van (ld. 1Móz 2:18 – nem jó egyedül).

Pál szerint tehát a nemi vágynak igenis megvan a helye: a házasságban. A házasságot pedig nem csupán „második legjobb” lehetőségként ajánlja. Szóhasználatából is kitűnik, hogy számára a házasság nem csupán két fizikai test [szarx], hanem két ember egész lényének [szóma] egyesülése.

Pál csak a Korinthusban várható üldöztetések miatt (7:26) tanácsolja a helyieknek, hogy az egyedülálló és az özvegy lehetőleg ne házasodjon, de a döntést rájuk bízza. Nem tiltja a házasságot, mint rosszat, csak ilyen helyzetben jobbat ajánl (7:38), hiszen saját nőtlenségéhez hasonlóan a házasságot is kegyelmi ajándéknak, karizmának tartja (7:7).