Dióhéjban A-Z

Alapvető információk a nálunk viszonylag kis létszámú, az utolsó kétszáz évben létrejött, magukat az igazi kereszténységnek valló vallási közösségekről, amelyek azonban sajátos tanaik és/vagy lelkiségük miatt nem tagjai MEÖT és az Evangéliumi Aliansz keresztény egyházakat tömörítő hazai és világközösségének. 

Az ismertetők ezért elsősorban azokra a tanbeli és hitéleti sajátságokra hívják fel a figyelmet, amelyek túllépnek a keresztény egyházak dogmatikai vagy etikai közös nevezőjén. A minél teljesebb kép érdekében ajánlatos felkeresni a hivatalos és a kritikai weboldalakat is.

A CSALÁD (The Family International; 1968-1977 Children of God; 1978-81 The Family of Love, 1982-1994 The Family, 2004- TFI)

 • Alapítás: Amerika, Dél-Kalifornia, 1968, David Brandt Berg (1919-1994), alias „Father David” / „Moses”, „Dad”.
 • Identitás: Felekezettől független keresztény misszionáriusok hálózata, amely a nagy egyházakkal szemben nem nyomja el a nemiséget. Berg a végidők prófétája volt, prófétai utódja 1995 óta volt felesége, Karen Zerby (1949-).
 • Tanok: Az evangéliumi szabadegyházakéhoz hasonló tanítások. Ugyanakkor sajátos hangsúlyok: (1) a közelinek hitt antikrisztusi korszak és az elragadtatás ; (2) a szexuális szabadság (Berg pornográf jellegű képregényekkel tanított, ún. Mo Letters); (3) eltávozott hívők szellemei segítenek és üzenetet közvetítenek a hívőknek (Spirit Helpers).
 • Hitélet: Ideál az aktív evangelizáció és a humanitárius segítségnyújtás együttese, az igazi tanítványok együttélése ún. otthonokban. A mozgalom az amerikai szex-forradalom idején született. A szeretet törvényére („Law of Love”) hivatkozva Berg 1974 körül bevezette a „flörtölő halászás”-t („Flirty Fishing”): a lányok „Isten szajháiként” az ágyban bizonyíthatták a potenciális megtérőknek Jézus megváltó szeretetét. Ezt a botrányok, a több száz apátlan gyermek („Jesus Baby”) miatt és a HIV-fertőzés elkerülése érdekében 1987-ben leállították. Nagykorú tagok között ma is megengedett az önkéntes heteroszexuális kapcsolat („Sharing”). 1995 óta Zerby kinyilatkoztatásait követve – a Berg-féle „menyasszony teológia” („Bridal Theology”) radikális, obszcén formájaként – gyakorolják a Jézussal lélekben való szeretkezést („Loving Jesus”). A csoport több átnevezésen és átszervezésen esett át, vezetői és az otthonok címe titkos. Humanitárius és evangelizációs szolgálatokban keresik az együttműködést jóhiszemű keresztény gyülekezetekkel, szervezetekkel.
 • Tagság: Világszerte néhány ezer fő, csökkenőben. Hazai jelenlétük kicsi, adat nincs.
 • Hivatalos weboldal: TFI, magyarul TFI Europe; a TFI-hez kapcsolódó oldal: Idők jelei
 • Kritikai oldalak: ExFamily / XFamily Wiki / WRSP
 • Kapcsolódó cikkeink: ApCsel 2:44-45

Adventisták ld. Hetednapi Adventista Egyház, Keresztény Advent Közösség, Reform Adventista Egyesület

AMORC (Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis)

ARANY RÓZSAKERESZT VALLÁSKÖZÖSSÉG (Lectorium Rosicrucianum)

AZ UTOLSÓ NAPI SZENTEK JÉZUS KRISZTUS EGYHÁZA (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)

 • Alapítás: Amerika, New York, 1830. Joseph Smith Jr. (1805-1844)
 • Identitás: Krisztus újraalapított egyháza, Izrael szétszórt maradékának gyülekezőhelye.
 • Tanok: Krisztus egyháza az apostolok utáni időben hitehagyott lett (aposztázia), de 1830-ban Joseph Smith próféta által újra lett alapítva. A kinyilatkoztatás a Biblia után is folytatódik. Szentírások: a KJV Biblia és Josepf Smith „ihletett” fordítása, „Mormon könyve” (i.e. 6. sz-ban Amerikába áthajózott zsidóktól származó, Smith által lefordított kinyilatkoztatások), „Tan és a szövetségek” (modern kinyilatkoztatások), „Nagyértékű gyöngyszem” (Smith bizonyságtétele, részletek „ihletett” fordításából, Ábrahám könyve). A Háromság tkp. három isten: az Atya (Elohim), a Fiú (Jehova) és Szentlélek; ők csak ennek a bolygónak az istenei, nemük van, szaporodnak, minden ember (és angyal vagy démon) szó szerint a Mennyei Atya és Anya gyermeke. A mormon egyház Elnöke próféta, látnok, kinyilatkoztató, van 12 apostol, hetvenesek, ároni és melkisédeki papság (csak férfiaknak). Az imaházak mellett világszerte 143 Szent Templom is van (hazánkban nincs), ahol a papság titkos szertartásokat végez (pl. házasság az örökkévalóságra, halottak helyett végzett üdvözítő szertartások). A feltámadás test és lélek újraegyesülése lesz, mindenki a dicsőség három fokozatának valamelyikére kerül (ún. celesztiális, terresztriális, telesztiális királyságok) vagy a „külső sötétségre”.
 • Hitélet: Az ember szellemi állapotban már foganása, születése előtt is létezik (előlét), a földi élet az öröm és bánat megtapasztalásának iskolája. Az ember embrionális állapotban levő isten/istennő, méltóvá a „felmagasztosulás” útján válhat: hit, keresztség, Szentlélek ajándéka, becsületesség, egyházhűség, bizonyságtétel, tizedfizetés, bölcsesség szava, templomi munka, örök házasság. Családszerető, egészséges életet élnek. Minden hívő igyekszik felkutatni az őseit, hogy a templomi szertartások révén üdvözíthesse őket (ld. családfakutatás – nem csak tagoknak). Az USA-ban már etnikumnak számítanak.
 • Tagság: Világszerte kb. 15 millió, 83.000 misszionárius. Hazánkban kb. 5500, de csak a tizede aktív.
 • Hivatalos weboldalLDS.org / FamilySearch / Jézus Krisztus Egyháza
 • Kritikai oldalak: ld. Az Utolsó Napi Szentek
 • Kapcsolódó cikkeink: Háromságtan

Branhamisták ld. Üzenetközösségek

Christadelphianek ld. Krisztadelfiánusok

Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért ld. Egyesítő Egyház

EGYESÍTŐ EGYHÁZ (Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért)

EGYESÜLT PÜNKÖSDI EGYHÁZ (United Pentecostal Church)

 • Alapítás: Amerika, a pünkösdi mozgalom kezdetén, 1913-ban – teológiai okokból – kiszakadt felekezetek 1945-ben egyesültek e néven. Mo-on egy kiszakadt pünkösdi gyülekezetet karoltak fel, amely a UPCI része (Isten Gyülekezete EPE).
 • Identitás: A közösségben az őskeresztény egyház állt helyre.
 • Tanok: A háromságtan tagadása: ún. „egyetlenség-teológia” (oneness theology). Eszerint Isten egy személy, a neve Jézus (innen a „Jesus Only Pentecostals” név). Az Atya, Fiú és Szentélek csak Isten három egymás utáni megjelenési formája. Az üdvösség feltétele a megtérés, a bemerítkezés „Jézus Krisztus nevében” és a Szentlélek-keresztség, aminek jele a nyelveken szólás.
 • Hitélet: Bemerítés „Jézus Krisztus nevében”: azoknak is, akik „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” nevében már meg lettek keresztelve.
 • Tagság: Hazánkban kb. 100 fő.
 • Hivatalos weboldalUPCI / Isten Gyülekezete Egyesült Pünkösdi Egyház
 • Kritikai oldalakChristian Research Institute / The Scriptorium Daily /
 • Kapcsolódó cikkeink: Háromságtan

Egyetemes Élet ld. Univerzális Élet

Esszénusok ld. Fény Gyermekei Magyar Esszénus Egyház

FELÉLEDÉSI KÖZÖSSÉG (Revival Fellowship)

 • Alapítás: Ausztrália, 1995, John Kuhlman vezetésével kiszakadt a Revival Centres International (1958-) karizmatikus felekezetből.
 • Identitás: Pünkösdi mozgalom, radikális újszövetségi kereszténység.
 • Tanok: A hitvallásnak nem része a Szentháromság. Az üdvösség feltétele a hitvallás, a teljes bemerítkezés és a nyelveken szólás mint a Szentlélek vételének „bibliai bizonyítéka”. Aki nem szól nyelveken, abban nem lakik a Szentlélek, azaz nem üdvözül. Bibliaértelmezésükben szerepet játszik a bibliai numerológia, a brit-izraelizmus (az elveszett zsidó törzsek a britek, Dávid trónján Erzsébet királyné ül) és a piramidológia is (a piramisok méretadataiból leszűrt spekulációk). Krisztus visszajövetele közel van, mert a III. (atom) világháborúról stb. szóló ószövetségi próféciák és a végidők más jelei beteljesedőben vannak.
 • Hitélet: Fizikai gyógyulások és prófétai megnyilvánulások erőteljes hangsúlyozása.
 • Tagság: Világszerte néhány tízezer. Hazánkban egy közösség.
 • Hivatalos weboldalTRF / Feléledési Közösség
 • Kritikai oldalakExRevivalDiscussion / RevivalProphecy / ExtaticSpeech
 • Kapcsolódó cikkeink: 

FÉNY GYERMEKEI MAGYAR ESSZÉNUS EGYHÁZ

GRÁL MOZGALOM  (Internationale Gral-Bewegung)

HANG-KÖZÖSSÉGEK

 • Alapítás: Dombi Ferenc (1927-2004) inárcsi katolikus plébános és médium.
 • Identitás: Magukat katolikusnak tartó kisközösségek. (A Katolikus Egyházon belüli megítéléséről nincs adat.)
 • Szentírás: A Biblián belül „a jézusi tanítások” a végső mérce, azaz Dombi beszélgetései „A Hang”-gal, akit Jézus Krisztussal azonosított, 43 kötetben jelentek meg (4770 levél).
 • Tanok: Jézus új teológiát adott, amely minden vallást képes magába foglalni. A próféták és apostolok médiumok voltak. Isten nem mindentudó vagy mindenható. Isten nem büntet, Krisztus nem ítél, van karma és reinkarnáció.
 • Tagság: Országszerte kisebb csoportok.
 • Hivatalos weboldalÉgi Béke a Földön / A Hang Tanítvány és egy új médium: Égi Fáklya
 • Kritikai oldalak:
 • Kapcsolódó cikkeink: A lélek vándorlása a Bibliában?A lélek vándorlása az óegyházban?

HETEDNAP ADVENTISTA REFORMMOZGALOM (Seventh-day Adventist Reform Movement)

 • Alapítás: Hetednapi Adventista Egyházból az Első Világháború után, az 1920-as években kivált mozgalom, felekezet.
 • Identitás: Adventisták. Az utolsó idők maradék egyháza.
 • Tanok: Nagyjából azonosak a HNAE tanaival, de nem fognak fegyvert, pacifisták. A „hármas angyali üzenet” (Jel 14:6-12) adventista tanához képest egy „negyedik angyal üzenete” (Jel 18:1-4) is fontos, amit az 1888-as minneapolisi Generál Konferencián elhangzottakkal azonosítanak.
 • Hitélet: Konzervatív, ún. történeti adventizmus.
 • Tagság: Világszerte (még nincs adat). Hazánkban néhány gyülekezet.
 • Hivatalos weboldalSDARM / HNARM
 • Kritikai oldalak: ExAdventist / EllenWhite / TruthOrFables / LAM
 • Kapcsolódó cikkeink: 

HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ (Seventh-day Advenist Church)

 • Alapítás: Amerika, 1840-es évek, a millerita mozgalom hamis próféciái (1843/44) és szétesése után létrejött felekezetek közül a legelterjedtebb, szombat-tartó irányzat. Vezetője Ellen G. White prófétanő volt, akinek művei a Biblia ihletett kommentárjának számítanak, a Biblián kívül az igazság állandó, irányadó forrásának.
 • Identitás: Az utolsó idők maradék egyháza, amelynek ismertetőjele a prófétaság ajándéka (ti. EGW szolgálata). A „nagy nyomorúság” időszakában minden igazi keresztény csatlakozni fog a HNAE-hoz.
 • Tanok: A „mennyei szentélyszolgálat” és „vizsgálati ítélet” tana: Hiram Edson és EGW látomása szerint Jézus Krisztus 1844-ben lépett be a mennyei Szentek Szentjébe, és elkezdte az elhunyt hívők életének vizsgálatát a Tízparancsolat alapján. Akinek az életében be nem vallott, elfelejtett vagy ismétlődő bűnt talál, azt mint méltatlant kitörli az Élet Könyvéből. Krisztus ugyan magára vette a bűnöket, de minden vissza lesz hárítva a Sátánra, ő a „bűnbak”. Az ún. „lélekalvás” tana: az ember csak pszichoszomatikus lény, fizikai halálakor megszűnik létezni, ui. nincs lelke, amely a mennybe vagy az alvilágba kerülne.
 • Hitélet: Szombat: Ádám óta minden hívőnek, így a keresztényeknek is kötelező a szombat ünneplése; a vasárnapi istentisztelet a „Fenevad bélyege” lesz az utolsó idők bukott egyházain. Absztinencia, vegetáriánus étrend.
 • Tagság: Világszerte kb. 20 millió fő. Hazánkban kb. 6.000 fő.
 • Hivatalos weboldalHNAE
 • Kritikai oldalakExAdventist / EllenWhite / TruthOrFables / LAM
 • Kapcsolódó cikkeink:

IGAZHITŰ JEHOVA TANÚI (True Faith Jehovah’s Witnesses)

 • Alapítás: Jehova Tanúi szervezetéből 1962-ben, Kelet-Európában kivált és elterjedt mozgalom.
 • Identitás: Ők Jehova igazi Tanúi, mert az Őrtorony Társulat hitehagyott és elvilágiasodott lett.
 • Tanok: Megegyeznek Jehova Tanúi 1962 előtti tanaival, de a Róma 13:1-2-ben a „felettes hatalmak” kifejezés Jehovára és Krisztusra vonatkozik, nem az államra (ahogyan ezt az Őrtorony is tanította 1962 előtt).
 • Tagság: Kelet-Európában néhány ezer fő. Hazánkban kisebb csoportok.
 • Kapcsolódó cikkeink: HáromságtanApostoli és egyházatyák Jézusról

ISTEN EGYHÁZÁNAK GYÜLEKEZETEI (Christian Churches of God)

 • Alapítás: Az amerikai millerita mozgalomból kinőtt szombatos, de Ellen Gould White tanait elutasító közösségek közül nőtt ki az ún. armstrongizmus (Worldwide Church of God, Herbert Armstrong, 1892-1986). Armstrong halála után a közösség szétszakadt egy trinitárius evangelikál, illetve kisebb – szombatos binitárius és ariánus – csoportokra. Ez utóbbiak egyikének (Christian Churches of God) teológiáját fordította le és népszerűsíti évtizedek óta Póli Pál amerikai magyar. Ezt a teológiát és végidő-tant vette át az IEGY/MK.
 • Identitás: Az IEGY/MK nem mondható a mai kereszténység részének, minden felekezettől elhatárolja magát, önmagát tekinti az ősi, biblikus, tradíciómentes kereszténység képviselőjének, a „maradék”-nak, a „szellemi Izrael”-nek. (Egyedüli „testvéri” kapcsolat: Élő Isten Gyülekezetei.)
 • Tanok: A háromságtan tagadása. A „Szent Szellem” nem személy, hanem Isten ereje vagy egyszerűen maga Isten. „Jahosuában” Isten Fia lett emberré, aki az Ósz-ben mint „JHVH angyala” jelent meg, akkor is Istent képviselve, vele azonosulva, de egyedül az Örökkévaló Atya „Az Isten” (Jahova HaElohim), akinek az imádat jár. Jézus Krisztus a közbenjáró főpap, váltsághalála és feltámadása a bűnbocsánat alapja.
 • Hitélet: Alámerítkezés „Jézus Krisztus nevében”, a Szent Szellem általi újjászületéssel. Az úrvacsora szimbolikus, lábmosással. Istentiszteleten nőknek kötelező fejbefedés. Az Ósz-ből a Tízparancsolat és ez ebből levezethető parancsok, törvények ma is érvényesek; az Ósz-i ünnepek a megváltás tervének mozzanataira utalnak, ezért ma is érvényesek (szombat, újhold stb.). Isten eléri, akit eleve kiválasztott az üdvösségre, ezért az IEG/MK nem térít.
 • Tagság: Póli Pál olvasói köre, két gyülekezet, 40 fő alatt.
 • Hivatalos weboldal: churchofgod.hu / menedekvar.hu
 • Kritikai oldalak:
 • Kapcsolódó cikkeink: HáromságtanApostoli és egyházatyák JézusrólA Szentlélek lényeSzentírás és hagyomány

Isten Gyermekei ld. A Család

Isten Gyülekezete ld. Egyesült Pünkösdi Egyház

JEHOVA TANÚI (Jehovah’s Witnesses)

 • Alapítás: Amerika, 1881, Charles Taze Russell (1852-1916) körül szerveződő Nemzetközi Bibliakutatók, 1931-től „Jehova Tanúi”; kiadója az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat (Watch Tower Bible and Tract Society).
 • Identitás: Jehova teokratikus szervezete, az egyedül helyes vallás, a keresztényiség (Christianity) szemben a kereszténységgel (Christendom), azaz „Nagy Babilon” bukott egyházaival.
 • Tanok: A Biblia szövegét még a 4. sz-ban meghamisították, Isten nevét „helyre kellett állítani” (ld. Új Világ Fordítás, ÚVF). A Szentháromság „sátáni tanítás”, Isten csak egy személy, a neve „Jehova”. Jézus Krisztus tkp. Mihály arkangyal, aki Isten fia vagy „isten” (kis i-vel), de nem Isten lett benne emberré. Nem kereszten halt meg, hanem kínoszlopon. A „szent szellem” nem személy, hanem Jehova „tevékeny ereje” vagy „ihletett kijelentése” (ÚVF). A hívők nem egy, hanem két külön reménységre lettek elhívva, két osztályt alkotnak. A 144.000 égi reménységű „felkent” alkotja a „hű és értelmes rabszolga osztályt”, amely 1919 óta Isten népét vezeti. A többi Tanú a földi paradicsomot fogja élvezni az ún. armageddoni csata után, amelyben mindenki más elpusztul. Az embernek nincs a testétől független lelke, amely az alvilágba vagy a mennybe kerülne. A „Királyság evangéliuma” szerint „a pogányok ideje” i.e. 607-től i.sz. 1914-ig tartott. 1914-ben elkezdődött Krisztus „láthatatlan jelenléte”, tehát nem jön vissza a földre láthatóan. A vég jelei az 1914 óta fokozódó természeti és társadalmi katasztrófák. A vég „közel” van, az Őrtorony Társulat jövendölései (1874, 1914, 1918, 1925, 1942, 1975, még a XX. sz-ban) nem hamis próféciák, csupán téves várakozások voltak.
 • Hitélet: A Királyság-termekben teokratikus oktatás folyik. A tagok számára (kiközösítés terhe mellett) tilos a születésnap, névnap, karácsony és húsvét, állami ünnepek ünneplése, a himnuszéneklés, a párttagság, érvényes szavazat leadása és közhivatal betöltése. Nem ajánlott az internet használata (kivéve a szervezet saját oldalát), színház és mozi látogatása. Kötelező a társulati kiadványok rendszeres, közös tanulmányozása. Missziójuk része „Az Őrtorony”, az „Ébredjetek!” és traktátusok terjesztése, az érdeklődők lakásán végzett ingyenes „bibliatanulmányozás”. A szervezet támogatja az ún. vértelen sebészeti eljárásokat, mert tagjainak a bibliai vérevés tilalmára hivatkozva (életük árán is) tiltja a vérátömlesztés elfogadását.
 • Tagság: Világszerte kb. 8,5 milló. Hazánkban kb. 22.000.
 • Hivatalos weboldalJW.org
 • Kritikai oldalak: ld. Jehova Tanúi
 • Kapcsolódó cikkeinkHáromságtanApostoli és egyházatyák Jézusról

„KERESZTÉNYEK” („Christen”)

 • Alapítás: Ausztria, 1978, Gottfried Holic (1943-2010), katolikus szeminarista és néhány társa.
 • Identitás: Ők az egyetlen igazi keresztény gyülekezet, ők „a” keresztények.
 • Tanok: Felekezeti név elutasítása: ők egyszerűen „keresztények”. Eltérő felekezeti tanok létjogosultságának elutasítása: csak egy igaz tanítás létezhet (az övéké), a felekezeteken Isten ítélete van. Tagadják Jézus engesztelő áldozatát: nem volt rá szükség, nem is ez történt, Isten nem vérszomjas.
 • Hitélet: A „hierarchia” elvi elutasítása miatt nincsenek formális – azaz felelős – vezetők, csak „testvérek”. Minden nap összejönnek bibliatanulmányozásra, és igyekeznek mindig mindenben egy véleményre jutni. Ideáljuk a – saját felfogásuk szerinti – 100%-os tanítványság, a testvérek tiszta közössége. Ennek érdekében lehetőség szerint kommunában élnek, lakó- és vagyonközösségben. A közösség a tagok igazi családja. Az együtt élő fiúk és lányok között esetleg kialakuló szerelmi vonzalmakat a közösség előtt mindig megítélik, és mivel a házasság nélküli jézusi életformát tekintik ideálisnak, egy kapcsolatot sem tekintenek „Istentől való”-nak. Akik mégis együtt akarnak maradni, azoknak távozniuk kell. Akit kiközösítenek, azok szinte mind úgy érzik: az üdvösségüket is elvesztették, mert nem ütötték meg a mércét. Főleg a keresztény egyházak fiataljai között térítenek, akiknek a hitéletét langyosnak ítélik, és akik saját templomukban, gyülekezetükben nem élhetnek meg az övékéhez hasonló állandó közösséget. A mérce természetesen ők, a saját radikalizmusok és közösség-ideáljuk. Tipikus a csatlakozni nem akaró, kritikus hozzáállású rokonokkal, barátokkal való kapcsolat durva megszakítása. A külvilággal való kapcsolatot a szükséges minimumon tartják.
 • Tagság: Hazánkban 1989 óta vannak jelen, a tagság állandóan cserélődik, napjainkra 20 fő alá csökkent.
 • Hivatalos weboldalKeresztények
 • Kritikai oldalak: Kol 2:4 / Kamarás István könyve / Following ChristWikipedia: Holic-Gruppe
 • Kapcsolódó cikkeink: ApCsel 2:44-45

KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG (KERAK, korábban Bibliaiskolák Közössége)

 • Alapítás: Magyarország, az 1970-es években a HNAE-ból kiszakadt felekezet.
 • Identitás: A végső idők maradék egyháza, bár elszakadt az adventista Generál Konferenciától.
 • Tanok: Megegyeznek a HNAE tanaival, de új hitvallási pontok is vannak, amelyek az adventista identitást részletezik és erősítik.
 • Hitélet: Konzervatív, ún. történeti adventizmus.
 • Tagság: Néhány ezer fő.
 • Hivatalos weboldalKERAK, kapcsolódó intézmény: Sola Scriptura Teológia Főiskola
 • Kritikai oldalakExAdventist / EllenWhite / TruthOrFables / LAM
 • Kapcsolódó cikkeink:

KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG (Christengemeinschaft)

KRISZTADELFIÁNUSOK (Christadelphian Bible Mission)

 • Alapítás: Amerika, a brit John Thomas (1805-1871) vezetésével a restaurációs mozgalomból kivált felekezet.
 • Identitás: Az 1. századi őskeresztény egyház helyreállítása. (Bár sok irányzatra szakadtak szét.)
 • Tanok: A háromságtan tagadása. A Szentlélek nem személy, csak Isten ereje, jelenléte, megszemélyesítése. Jézus csak halandó volt, de „istenmanifesztáció”, mert emberi testében Isten lakott a Lelke által. Emberfia volt, mert földi anyától született, és Isten Fia volt, mert Istentől fogant, de földi születése előtt a Fiú nem létezett. Voltak bűnös vágyai, de azokat a Lélek által legyőzte, ezzel példát adva a hívőknek. Az engesztelés tagadása: Jézus nem mások bűnei miatt, nem a bűnösökért, nem helyettük halt meg. A meghaló és feltámadó Krisztus csak „reprezentatív” szerepet töltött be: az emberiség bűnös természetének, halálra ítélt állapotának, illetve a feltámadás lehetőségének képviselője. Isten nem igazságtételt kívánt, hanem a bűnös természet halálát, a bűn és a halál törvényének megsemmisítését. Jézus halála – valahogy mégis – bocsánatot ad a múltbeli bűnökre, de a megtérés utáni bűnökre már nem. A lélek tagadása: az embernek nincs lelke, mert maga az ember „lélek”. A menny és az alvilág csak mítosz, nem valós hely. A hívők a végítélet után a földön fognak élni halhatatlan szellemi lényekként, mint Jézus és az angyalok, újjászületésük tkp. akkor fog befejeződni. Az önhibájukból elbukott hívők és a hitetlenek megsemmisülnek. A Sátán és a démonok nem léteznek, „valójában” az emberi gonoszság megszemélyesítései.
 • Tagság: Világszerte kb. 60.000 fő (több felekezetben). Hazánkban egy csoport.
 • Hivatalos weboldalTheChristadelphian / Christadelphian Biblia Misszió
 • Kritikai oldalakChristadelphianResearch
 • Kapcsolódó cikkeink: HáromságtanApostoli és egyházatyák Jézusról

Krisztus Közössége ld. Resztoránus Egyesület

KRISZTUS MAGYARORSZÁGI EGYHÁZA (International Churches of Christ, korábban: Boston Church of Christ)

 • Alapítás: Amerika, Boston, 1979, Thomas „Kip” McKean (1954-).
 • Identitás: A háttérben a 19. sz-i restaurációs (campbellita) mozgalomból kinőtt Churches of Christ (Krisztus Egyházai) felekezet áll, konrétan a McKean által vezetett bostoni gyülekezet (Boston Church of Christ), amely végül a CoC felekezetből kivált ICOC néven. Krisztusnak egy egyháza van, a felekezetiség bűn. Az ICOC korunk radikális tanítványozó mozgalma. McKean lemondatása (2001-2002) és új egyházalapítása óta (2006 International Christian Church) a mozgalomban eltérő mentalitású irányzatok működnek.
 • Tanok: Szentlélek-keresztség és karizmák csak az apostoli korban léteztek. Nincs eredendő bűn, az üdvösség elveszthető. Az üdvösség Isten kegyelméből, hit által, a keresztségben adatik: a buzgóságát már bizonyító tanítvány a teljes vízbe merítés pillanatában születik újjá (ún. Baptismal Regeneration). Aki más felfogás szerint lett megkeresztelve-bemerítve, annak nincs üdvössége. Kimondva-kimondatlanul még ma is jellemző az egyedül-üdvözítő mentalitás: elismernek egyes más felekezetű hívőket tanítványnak, de gyakorlatilag ők Krisztus Egyháza Magyarországon. Úgy vélik, ők valósítják meg az egyház újszövetségi modelljét, ami szerintük: független gyülekezetek, feltétlen engedelmesség a vezetőknek (pásztor helyett „evangélista”), radikális tanítványozás („nevelés”).
 • Hitélet: Tipikus a radikális odaszánás az evangelizálásra és a tanítványok nevelésére. A „nevelés” sajátos felfogása azonban kötelező személyi pásztorlást (ún. Shepherding) jelentett, ami kezdettől fogva visszaélésekhez vezetett. A 2003-as belső reformtörekvések előtt feltűnően sok tag esetében történt ambivalens személyiségváltozás, feltűnően sok tag égett ki és lett kiközösítve („elhullott juhok”, „lemetszett szőlővesszők”), ami miatt az ICOC újra meg újra magára vonta volt tagok, más egyházak és civil szervezetek kritikáját. A korábban jellemző vezetői manipuláció (teljesítménykényszer, nyomásgyakorlás és törvényeskedés) ma már közösségenként eltérő és változó mértékű, a személyes nevelő pedig választható lett vagy a csoportos beszélgetés vette át a helyét. Párválasztás ma is csak a közösségen belül ajánlott.
 • Tagság: Világszerte kb. 90-100.000 fő, hazánkban egy közösség, kb. 60-80 fő.
 • Hivatalos weboldal: ICOC / KME ; kapcsolódó szervezet: Hope WorldwideRemény Magyarországért Alapítvány
 • Kritikai oldalak: Szektaveszély Mo-on / Reveal / NAMB / WRSP
 • Kapcsolódó cikkeink:

Lectorium Rosicrucianum ld. Arany Rózsakereszt Vallásközösség

MENEDÉKVÁR KÖZÖSSÉG ld. ISTEN EGYHÁZÁNAK GYÜLEKEZETEI

Moon szekta ld. Egyesítő Egyház

Mormon vallás ld. Az Utolsó NapI Szentek Jézus Krisztus Egyháza és ld. Krisztus Közössége

Őrtorony Társulat ld. Jehova Tanúi

RESZTORÁNUS EGYESÜLET (vagy: Krisztus Közössége, Community of Christ; 2001 előtt: The Reorganized Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints / RLDS Church)

 • Alapítás: Amerika, 1860, Joseph Smith III (a mormon vallást megalapító Joseph Smith Jr. fia; az egyházat 1996-ig Smith leszármazottai vezették.
 • Identitás: Krisztus újjászervezett egyháza, Joseph Smith legitim szellemi örököse (szemben az utahi mormonokkal), Krisztus Testének része.
 • Tanok: Az utahi mormon vallástól (a „brighamiták újításaitól”) több ponton is eltérnek. Szentírás a KJV Biblia és Smith „ihletett” bibliafordítása, a saját kiadású Mormon könyve, Tan és szövetségek – a Nagyértékű gyöngy nem. A háromságtant elfogadják, nincs Mennyei Anya, a hívők nem válnak istenekké, istennőkké. Nincsenek Szent Templomok, titkos templomi szertartások, melkisédeki és ároni papság. Az egyház Elnöke próféta (de nem tévedhetetelen), van 12 apostol, hetvenesek – nők is minden egyházi tisztséget betölthetnek. Nyolc szentség van: újszülött megáldása, keresztség, konfirmáció, úrvacsora, házasság, beteg megkenése, pappá avatás és evangélista áldás. „Sion”, azaz Isten királysága Independence-ben (Missouri állam) fog felépülni, Krisztus is ott fog visszatérni.
 • Hitélet: Hangsúlyos a békés élet, a javakkal való sáfárkodás és a karitatív munka.
 • Tagság: világszerte kb. 50 országban kb. 250.000 fő. Hazánkban egy gyülekezet.
 • Hivatalos weboldalCoC / Resztoránus Egyesület
 • Kritikai oldalakRefiner’s Fire / LifeLine / MRM/RLDS
 • Kapcsolódó cikkeink: 

Rózsakeresztesek ld. Arany Rózsakereszt Vallásközösség és ld. AMORC

Swedenborgiánusok ld. Új Egyház

Tong Il Kyo ld. Egyesítő Egyház

UNITÁRIUS EGYHÁZ

 • Alapítás: Erdély, 16. sz. Dávid Ferenc (1520-1579)
 • Identitás: Az eredeti, tiszta „jézusi érték-kereszténység” helyreállítása a „páli dogmakereszténység” egyházaival szemben. Az erdélyi-magyar irányzat az ún. radikális reformáció örököse; az amerikai szervezet (UUA) inkább vallási univerzalista, keresztény hátterét szinte teljesen elvesztette.
 • Tanok: Szabadelvűség, dogmaellenesség, változtatható hitelvek. A Biblia felett az emberi ész a végső tekintély. Az ószövetségi és a jézusi istenkép szembeállítása. Az evangéliumok „tiszta jézusi tanainak” és a páli levelek „dogmatizmusának” szembeállítása. A háromságtan tagadása („Egy az Isten”). Jézus nem Isten, csak „Isten legjobb fia”, akiben a „szentlélek” a legnagyobb mértékben munkálkodott. Születése előtt nem létezett, és halála után nem támadt fel. Halála nem volt engesztelő áldozat, hanem „radikális emberségének”, Isten- és emberszeretetének csúcsa. Nem váltott meg senkit, nem vette el senkinek a bűnét, csak megmutatta, mi a bűn, és hogyan lehet elkerülni. Nem Jézus személye a hit tárgya, hanem Jézus istenhite. Minden teológiai témában sokféle vélemény létezik az unitáriusok között (pl. a lélek halandósága, előléte, vándorlása is). Az amerikai unitáriusok univerzalisták, nem keresztény vallásúakkal is egységben kívánnak lenni (UUA).
 • Hitélet: Keresztség: „az egy igaz Isten nevében”.
 • Tagság: Erdélyben néhány tízezer. Hazánkban kb. 7000 fő. Az UUA kb. 250.000 fő (csökkenőben).
 • Hivatalos weboldalMagyar Unitárius Egyház / Unitarian Universalist Association
 • Kritikai oldal4TruthNet / JoLR
 • Kapcsolódó cikkeink: HáromságtanAz apostoli és egyházatyák Jézusról

UNIVERZÁLIS ÉLET (Universelles Leben)

URANTIA ALAPÍTVÁNY (Urantia Foundation)

ÚJ APOSTOLI EGYHÁZ (Neuapostolische Kirche)

 • Alapítás: Az angliai Katolikus Apostoli Egyházból (Catholic Apostolic Church) 1863-ban kiszakadó német közösség (NAK).
 • Identitás: Az utolsó időkben helyreállított apostoli egyház.
 • Tanok: Krisztus a visszatérése előtti utolsó időkben helyreállította az apostoli hivatalt (Apostelamt). A mai apostolok felhatalmazása és tekintélye azonos a bibliai apostolokéval, vezetőjük a „törzsapostol” (Stammapostel), akinek a tekintélye ugyanolyan, mint Péteré. Felhatalmazásuk garantálja a szentségek érvényességét, a bűnök bocsánatát, az üdvösséget. A keresztség és az úrvacsora mellett harmadik szentség a „megpecsételés” (Versiegelung): az új apostolok kézrátételével adatik a Szentlélek, ami szükséges az istengyermekséghez.
 • Hitélet: A tisztségviselőknek nincs szükségük teológiai végzettségre. Évente háromszor az elhunytak emlékére rendezett istentiszteletet tartanak (Entschlafenengottesdienst). Ekkor az apostolok az elhunytak jelenlévő lelkei számára is biztosítják a szentségeket, a helyettes szertartás révén üdvözítik őket.
 • Tagság: Világszerte kb. 10 millió fő, a tagság kétharmada Afrikában él. Hazánkban néhány gyülekezet.
 • Hivatalos weboldalNAK
 • Kritikai oldalakEZW Texte / NAK-Info / ACFAR
 • Kapcsolódó cikkeink: 

ÚJ EGYHÁZ (Nya Kyrkan)

ÜDVTÖRTÉNETI FIGYELŐ (Concordant Publishing Concern)

 • Alapítás: Amerika, 1909, Adolph Ernst Knoch (1874-1965) és az általa létrehozott Concordant Publishing Concern tanítói és bibliafordítói szolgálat.
 • Identitás: Knoch tanainak követői és a konkordáns fordítás (KF) használói különböző protestáns felekezetekhez tartozó hívők baráti hálózata. Saját felekezetet nem alkotnak, nem térítenek.
 • Tanok: Szentírás: az ún. konkordáns fordítás az Újszövetség minden görög szavát lehetőleg egy és ugyanazon szóval adja vissza. Az „üdvtörténet” az isteni intézkedések Bibliából felfedezhető menetrendje. A korszakok (eónok) tervezője Isten az Atya, kivitelezője a belőle kiáradó Fiú, a Krisztus. A háromságtan tagadása. A világmindenség Istenből indul ki, őrajta át halad, és őbelé tér vissza (Róm 11:36 KF) különböző korszakok (eónok) során át. A teremtésnek szerves része a rossz, minden következményével együtt, így a bűn is egyetemes. Isten mindenki üdvösségét akarja (predesztináció), tehát az üdvösség is egyetemes. Végül mindenki üdvözülni is fog, még Júdás, a Sátán és démonai is, a megfelelő büntetések elszenvedése után. Nincs testtől független lélek, az ember az ítélet napjáig megszűnik létezni.
 • Tagság: Világszerte néhány ezer fő. Hazánkban kisebb csoportok.
 • Hivatalos weboldalCPC / Magyar Konkordáns Honlap
 • Kritikai oldalakThe CLNT / 15 Myths /
 • Kapcsolódó cikkeink: Háromságtan – Apostoli és egyházatyák Jézusról

ÜZENETKÖZÖSSÉGEK (Message Believers, Branhamites)

 • Alapítás: Amerika, William Marrion Branham (1909-1965) gyógyító evangélista, aki – egy angyaltól kapott elhívása szerint – „A Laodiceai Kor Hírnöke” volt.
 • Identitás: Branham követői „Krisztus Menyasszonya”, a felekezeti egyházak „elváltak” Krisztustól, tagjai elvesztek.
 • Tanok: Nem csak a Biblia, hanem Branham prédikációi is szentírásnak számítanak: „A Mondott Ige” (The Spoken Word) füzetek aktuális kinyilatkoztatások korunk prófétájának, Branham-nek. Branham Krisztus második eljövetelének előhírnöke, amint Keresztelő János volt az első eljövetelé. A Jel 2-3-ben említett hét kis-ázsiai gyülekezet hét egyháztörténeti korszakot és keresztény felekezeteket ír le (a jelenlegi a Laodiceai Kor). A háromságtan tagadása: Isten egyetlen személy, a neve Jézus. Az Atya, Fiú és Szentlélek csak három „tisztség” (ahogy valaki egyszerre lehet pl. apa, férj és báty). A „kígyó magva” (Serpent Seed) elmélet: Isten eredeti szándéka a porból teremtés volt, nem az alantas szexualitás. Éva a kígyóval (a Sátánnal) szexuálisan egyesült, ez volt az eredeti bűn, ebből született Káin. Káin leszármazottai elkárhoznak, testvére, Séth leszármazottai azonban üdvözülnek.
 • Hitélet: Bemerítés „az Úr Jézus Krisztus nevében”: azoknak is, akik „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” nevében lettek megkeresztelve. A hívő nők megjelenésére szigorú szabályok vonatkoznak (hajhossz, szoknya, smink).
 • Tagság: Világszerte néhány tízezer fő. Hazánkban kisebb csoportok.
 • Hivatalos weboldalVoice of God Recordings
 • Kritikai oldalakJohn KennahBranham Refutation
 • Kapcsolódó cikkeink: Háromságtan