Homoszexualitás a Bibliában

© dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.1.) PDF

A Szentírás az ember egész életével, így a nemi erkölcs kérdéseivel is foglalkozik. Mivel az Izraelt és az egyházat körülvevő ókori kultúrákra és azok szokásaira is reagál, egész sor tilalmas dolgot sorol fel, illetve más etikai témakörökbe tartozó bűnök között sorolja fel őket. Egyszerre állítja, hogy az ember bármelyik miatt Isten ítélete alá esik, de azt is, hogy Istenhez bármiből vissza lehet térni. Isten az embert mindig is szét akarta és tudta választani és a bűnétől – ha az ember nem akart azonosulni egy bűnnel, bármelyikkel.

1. Ószövetség

A héber Biblia első 11 fejezete világmagyarázatot ad, hogyan jött létre a világ, az ember, a család, a népek, a foglalkozások stb. A héber ha-ádám nem személynév, jelentése „az ember”. Az 1Móz 1:27 és 5:1-2 szerint, amikor Isten megterem­tet­te ha-ádám-ot, hímneművé [zákár] és nőnemű­vé [n’qébá] teremtette őket, és ádám-nak, azaz embernek nevezte őket (nem csak a férfit). Ugyanakkor az 1Móz 3:20 szerint „az ember” (ádám), ti. a férfi a „nő”-nek (íssá) azt a nevet adta, hogy „Éva” [chavvá = „életadó”), mert ő az „anyja” (ém) minden emberi „élet”-nek vagy „család”-nak [cháj]. Ezért az új család egy férfi és egy nő természetes testi-lelki összekapcsolódásából jön létre (1Móz 2:24).

1.1. Általános szexuáletika

Az izraelitáknak a nemi erkölcsről adott tanítás – a környező kortárs kultúrákkal szemben – szexuális tilalom alá helyezte az ellenkező neműek ruházatát, mások házastársát, a saját rokonokat, a menzesz idejét, a saját testüket eladókat, az azonos neműeket és az állatokat.

3Móz 18,1 Azután így beszélt Mózeshez az Úr: 2 Szólj Izráel fiaihoz, és mondd meg nekik: Én, az Úr vagyok a ti Istenetek! 3 Ne cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol laktatok. És ne cselekedjetek úgy, ahogyan Kánaán földjén szokás, ahova beviszlek benneteket. Ne kövessétek a szokásaikat! 4 Az én törvényeim szerint cselekedjetek, az én rendelkezéseimet tartsátok meg, és azokat kövessétek! Én, az Úr vagyok a ti Istenetek! 5 Tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk. Én vagyok az Úr! 6 Senki se közeledjék egyetlen vér szerinti rokonához sem azért, hogy fölfedje annak szemérmét. Én vagyok az Úr!

 • 7 Apád szemérmét és anyád szemérmét ne fedd föl: anyád ő, ne fedd föl a szemérmét.
 • 8 Apád feleségének a szemérmét ne fedd föl: apádé az a szemérem.
 • 9 Testvérednek: apád leányának vagy anyád leányának a szemérmét ne fedd föl, akár otthon, akár máshol született.
 • 10 Fiad leányának vagy lányod leányának a szemérmét ne fedd föl, mert saját szemérmed az.
 • 11 Apád felesége leányának a szemérmét ne fedd föl: apád szülöttje, a saját testvéred ő.
 • 12 Apád nővérének a szemérmét ne fedd föl: apád vérrokona ő.
 • 13 Anyád nővérének a szemérmét ne fedd föl, mert anyád vérrokona ő.
 • 14 Apád testvérének a szemérmét ne fedd föl, feleségéhez se közeledj: saját nagynénéd ő.
 • 15 Menyednek a szemérmét ne fedd föl: fiadnak a felesége ő, ne fedd föl a szemérmét.
 • 16 Testvéred feleségének a szemérmét ne fedd föl: testvéredé az a szemérem.
 • 17 Egy asszonynak és leányának a szemérmét ne fedd föl. Fiának a leányát és lányának a leányát ne vedd el, hogy fölfedd a szemérmüket, mert vérrokonok ők. Fajtalanság ez.
 • 18 Ne végy feleségül senkit a testvére mellé, nehogy vetélkedés támadjon, ha még testvére életében fölfeded a szemérmét.
 • 19 Ne közeledj nőhöz havi tisztátalansága idején, hogy fölfedd a szemérmét.
 • 20 Honfitársad feleségével ne közösülj [s’kóbet], mert tisztátalanná teszed magad vele. 21 Gyermekedet ne add oda, hogy elégessék Moloknak; ne gyalázd meg ezzel Istened nevét! Én vagyok az Úr!
 • 22 Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az.
 • 23 Semmiféle állattal ne közösülj [s’kóbet], mert tisztátalanná teszed magad vele. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelem az.

24 Ne tegyétek magatokat ezek közül semmivel se tisztátalanná! Mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előtetek. … 27 Mert az előttetek fekvő föld lakói elkövették mindezeket az utálatosságokat, azért lett tisztátalanná az a föld. 28 Ne hányjon ki titeket is az a föld, ha tisztátalanná teszitek, ahogyan kihányta az előttetek levő népeket. 29 Mert aki csak egyet is elkövet ezek közül az utálatosságok közül, azt mind ki kell irtani népe közül, ha ilyet követ el.

1.2. Transzvesztitizmus

5Móz 22:5 Nő ne viseljen férfiholmit, férfi se öltözzék női ruhába, mert utálja Istened, az Úr mindazokat, akik ilyet tesznek.

1.3. Homoszexualitás, pederasztia, prostitúció, házasságtörés

1Móz 19,4 Lefekvés előtt a város férfiai, a sodomaiak, körülvették a házat; ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül. 5 Bekiáltottak Lótnak, és azt mondták neki: Hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük őket. [jáda = észrevesz, hall/tanul, megismer, tapasztal – szexuális értelemben is ~ közösül]

3Móz 18,22 Férfival ne hálj [sákav = lefeküdni ~ közösülni] úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az.

3Móz 20,13 Ha valaki férfival hál [sákav] úgy, ahogyan asszonnyal szoktak hálni, mivel utálatosságot követtek el mindketten, halállal lakoljanak, vérük rajtuk.

Bír 19,22 Miközben ők jól érezték magukat, a város férfiai, elvetemült emberek, körülvették a házat, az ajtóhoz tódultak, és ezt mondták annak az öregembernek, a házigazdának: Hozd ki azt a férfit, aki a házadba jött, hadd ismerjük [jáda] őt.

2. Újszövetség

Az Újszövetség visszautal az ószövetségi történetekre és tartja annak tanítását.

Mt 10,14 Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról. 15 Bizony, mondom néktek: elviselhetőbb sorsa lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak.”

Lk 17,28 Éppen úgy lesz, mint ahogy Lót napjaiban történt: ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek; 29 de amely napon Lót kiment Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és elpusztított mindenkit. 30 Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik.

2Pt 2,6 Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. 7 Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől [aszelgeia = arcátlanság, feslettség, kicsapongás] 8 Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük gonosz cselekedeteiket látva és hallva.

Júd 7 Ugyanígy Sodoma és Gomora, meg a körülöttük levő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak [ekporneüó = kéjelegni], és idegen más test [szarkosz heterasz] utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik.

Róm 1,18 Isten ugyanis kinyilatkoztatja a maga haragját a mennyből az igazság útját álló gonosz emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, 19 mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. 20 Láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Ezért nincs mentségük, 21 mert bár Istent ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották mint Istent, hanem hiábavalóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség borult oktalan szívükre. 22 Akik bölcseknek mondják magukat, bolonddá lettek, 23 és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték halandó emberek, sőt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. 24 Ezért kiszolgáltatta őket Isten

 • szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét egymással csúfot űzzenek [atimazó = tiszteletlen, megvető, gúnyt űz, megcsúfol] a testükből [szóma = test ~ egész lény].

25 Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a Teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. 26 Ezért kiszolgáltatta őket Isten

 • gyalázatos szenvedélyeiknek: mert asszonyaik a nőneműek [thélüsz = nőnemű; vö. güné = nő, feleség] lecserélték a természetes érintkezést a természetellenesselre, [tén füszikén thrészin eisz tén para füszin]
 • 27 ugyanúgy a férfiak hímneműek [arszén = hímnemű; vö. androsz = férfi, anér = férj] is elhagyták a női nemmel / nőneművel való természetes érintkezést,
 • és egymás iránt ébredt lángolt fel [ekkaió = fellángol, elemészt] a vágy bennük: férfiak férfiakkal fajtalankodnak hímneműek más hímneműekkel vétenek az erkölcs ellen [aszkhémoszüné = nemi illem / erkölcs elleni vétek],

de el is veszik tévelygésük [plané = bolyongás, tévelygés] méltó büntetését önmagukban.

1Kor 6,9 Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok [adikoi = nem igazak] nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek:

 • sem paráznák prostituáltak és prostituáltakhoz járók [pornosz = prostituált / prostituálthoz járó férfi; vö. porné = prostituált nő; porneia = prostitúció],
 • sem bálványimádók, sem házasságtörők [moikhosz = házasságtörő; moikheia = házasságtörés – ti. más házastársával],
 • sem bujálkodók [malakosz = puha, lágy, gyenge ~ puhány, kéjelgésre könnyen rávehető férfi; Károli: „pulyák”],
 • sem fajtalanok férfival lefekvő (férfia)k [arszenokoitész « arszén = hímnemű, koité = lefekvés, nászágy ~ közösülés (vö. coitus), azaz homoszexuális, pederaszta férfiak; Károli: „férfiszeplősítők”],

10 sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.

1Tim 1,9 És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok,

 • 10 a paráznák = prostituáltak és prostituáltakhoz járók [pornoisz],
 • a fajtalanok = férfival lefekvő (férfia)k [arszenokoitaisz],

az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami ellenkezik az egészséges tanítással

Összefoglalva

Isten szava az egyiptomi és kánaái, illetve a görög és római kultúrával  szemben sok más szexuális bűn között ítéli el a homoszexuális aktust és életvitelt, mert

 • Isten szemében utálatos,
 • nem természetes érintkezés,
 • a testiség-nemiség kigúnyolása,
 • a nemi erkölcs elleni vétek,
 • a mózesi Törvény megszegése.

Büntetése az Ószövetség szerint – Izrael teokratikus államának idején – halál volt. Az Újszövetség szerint aki így él, és ezzel az életvitellel nem hagy fel, nem örökli Isten országát, azaz nem üdvözül. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a Biblia nem tanít a homoszexuális jellegű jellegű vágyakról – hiszen minden helytelen, hetero- vagy homoszexuális és nem szexuális jellegű, de helytelen vágy ellen ugyanúgy küzdeni kell és lehet –, csak aktív kiélésüket ítéli el ugyanúgy, mint bármely más helytelen vágyét. A Biblia – korunk társadalmával ellentétben – nem foglalkozik kiemelten a homoszexualitás témájával, csupán más szexuális bűnök között említi. Talán sosem volt még olyan emberi társadalom, amely a szexuális zavarok olyan széles skáláját termelte volna ki, mint a „szexuális forradalom” utáni modern nyugat, tehát vannak olyan magatartászavarok és élethelyzetek, amelyeket a Szentírás konkrétan nem említ. A bibliai ember- és családkép, illetve szexuáletika azonban ezeket illetően is eligazítást tud adni.